Podmínky použití pro stránky Tarinn

Vítejte. Na tuto stránku jste byli přesměrováni, protože stránky ("Site"), které jste navštívili, vlastní, provozuje, kontroluje, udržuje nebo jinak spravuje společnost Tarinn ("Tarinn"). Tyto Podmínky používání mezi vámi a společností Tarinn upravují vaše používání těchto stránek. Přístupem na Stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s tím, že budete bez omezení nebo výhrad vázáni těmito Podmínkami používání, jakož i našimi [Zásadami ochrany osobních údajů](/Ochrana osobních údajů), které jsou do nich začleněny odkazem. Pokud nejste ochotni se těmito Podmínkami používání řídit, nesmíte na Stránky přistupovat.

1. Vlastnictví a používání Stránek. Doufáme, že budete Stránky procházet a že je shledáte užitečnými. Veškerý obsah Stránek, jejich "vzhled" a designové prvky, ochranné známky, značky služeb, loga, text, grafika, zvuky, obrázky, grafy, zvukové klipy, videa, data a kompilace (souhrnně "Obsah Tarinn") jsou majetkem společnosti Tarinn, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licencí či partnerů, pokud není uvedeno jinak, a jsou bez omezení právně chráněny podle federálních a státních zákonů USA, jakož i příslušných zákonů, předpisů a smluv mimo USA. Pokud z kontextu jasně nevyplývá něco jiného nebo pokud to výslovně písemně neuvedeme, zahrnuje pojem "Stránka" také "Obsah společnosti Tarinn". Společnost Tarinn si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo odstranit materiál ze Stránek. Společnost Tarinn vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci k přístupu a prohlížení Stránek v souladu s těmito Podmínkami používání a výhradně pro vaše omezené osobní, nekomerční použití. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Tarinn nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet, znovu používat, zveřejňovat, veřejně předvádět ani vytvářet jiné dílo, které by obsahovalo jakýkoli obsah Tarinn. Musíte zachovat veškerá vlastnická oznámení připojená ke Stránkám nebo v nich obsažená, a to bez jakýchkoli úprav. Pokud společnost Tarinn výslovně nepovolí jinak, je jakékoli jiné použití Obsahu Tarinn pro jakýkoli účel zakázáno. PŘÍSTUPEM NA STRÁNKY, JEJICH PROHLÍŽENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ OBSAHU ZOETIS Z VAŠÍ STRANY MŮŽE BÝT V ROZPORU SE ZÁKONY O AUTORSKÝCH PRÁVECH, OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH, OCHRANĚ SOUKROMÍ A/NEBO PUBLICITĚ, JAKOŽ I S KOMUNIKAČNÍMI PŘEDPISY A ZÁKONY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ZOETIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ STRÁNEK.

2. Zakázaný přístup na stránky. Pokud společnost Tarinn výslovně nepovolí jinak, je jakékoli jiné použití obsahu Tarinn nebo stránek zakázáno. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, nesmíte Stránky prodávat, znovu publikovat, licencovat, dále distribuovat nebo jinak používat, s výjimkou zde povolených případů, pokud jste k tomu nezískali výslovný předchozí písemný souhlas společnosti Tarinn. Kromě toho nesmíte bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Tarinn přímo, nepřímo nebo prostřednictvím jakéhokoli programu, zařízení, softwaru, rutiny, robota, pavouka, crawleru nebo jiného automatického či ručního procesu zasahovat do řádného fungování Stránek nebo se o to pokoušet; shromažďovat, vyškrabávat nebo dolovat obsah Stránek; přidávat na Stránky jakýkoli kód nebo vkládat jakákoli skrytá data nebo text; přistupovat nebo se pokoušet přistupovat do jakýchkoli jiných oblastí informačních systémů společnosti Tarinn nebo k informacím na nich obsažených za jakýmkoli účelem; provádět jakoukoli činnost, která nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje infrastrukturu společnosti Tarinn; zrcadlit nebo znovu zobrazovat Stránky jako celek nebo jejich část prostřednictvím rámování nebo jiných technik, které zobrazují část Stránek nebo jinak znovu zobrazují jakoukoli ochrannou známku, logo, obchodní název nebo jiné vlastnické informace společnosti Tarinn, včetně obrázků, rámů, obsahu nebo uspořádání/designu, které se nacházejí na kterékoli stránce Stránek. Společnost Tarinn může podle svého uvážení zrušit veškerá práva k přístupu na Stránky.

**3. Nevhodné používání Stránek. ** Je zakázáno používat Stránky ve zlé víře a nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, urážlivý, nevhodný, obscénní, pobuřující, pornografický, podvodný, klamavý, zavádějící, vulgární nebo jinak nezákonný či nevhodný materiál, mimo jiné včetně jakéhokoli materiálu, který by mohl představovat nebo podporovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, zakládalo by občanskoprávní odpovědnost nebo by jinak porušovalo zákon, včetně autorských práv, práv k ochranné známce nebo jiných práv duševního vlastnictví jiných osob.

**4. Některé odkazy na těchto stránkách vedou na zdroje umístěné na serverech, které nejsou spravovány ani kontrolovány společností Tarinn. Tyto odkazy poskytujeme pro pohodlí našich uživatelů. Společnost Tarinn neodpovídá za obsah takových odkazovaných webových stránek ani za jejich dostupnost či přístup k nim. Zahrnutí jakéhokoli odkazu na jinou webovou stránku nebo odkazu na jakýkoli výrobek nebo službu prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky výrobce nebo jiným způsobem na těchto stránkách nepředstavuje ani neznamená schválení nebo doporučení ze strany společnosti Tarinn. Společnost Tarinn neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací obsažených na těchto webových stránkách. Přístup na jiné webové stránky, na které odkazují tyto stránky, je na vaše vlastní riziko a společnost Tarinn se zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s vaším přístupem na tyto stránky nebo v souvislosti s obsahem či informacemi na nich obsaženými. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ZOETIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE NEBO MATERIÁLY NALEZENÉ NA JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH STRÁNKÁCH.

5. Ochranné známky. Ochranné známky, loga, značky služeb a obchodní značky (souhrnně "Ochranné známky") zobrazené na stránkách, ať už jsou nebo nejsou uvedeny velkým písmem, kurzívou nebo symbolem ochranné známky, jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Tarinn, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licence či partnerů, pokud není uvedeno jinak. Kromě toho všechny hlavičky stránek, vlastní grafika, ikony tlačítek a skripty mohou být ochrannými známkami společnosti Tarinn a nesmí být kopírovány, ať už jako celek nebo po částech, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tarinn. Berete na vědomí, že Ochranné známky použité a zobrazené na Stránkách jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Tarinn nebo vlastníka Ochranné známky. Nic z toho, co je obsaženo na Stránkách, nelze vykládat jako udělení, implicitně, zprostředkovaně nebo jinak, jakékoli licence nebo práva k Ochranným známkám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Tarinn nebo vlastníka Ochranné známky. Vaše zneužití Ochranných známek na Stránkách a v jejich obsahu, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách používání, je zakázáno.

6. Autorská práva. Veškerý obsah společnosti Tarinn a další autorská díla na Stránkách (souhrnně "díla") jsou autorskými díly společnosti Tarinn, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licence či partnerů a jsou chráněna americkými a dalšími zákony o autorských právech a smluvními ustanoveními. Kromě omezené licence k přístupu a prohlížení obsahu Tarinn uvedené v těchto podmínkách používání vám Tarinn neuděluje žádná další privilegia ani práva k žádnému z Děl. Berete na vědomí, že jakékoliv jiné použití Děl, včetně, mimo jiné, reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, opětovného zveřejnění, veřejného vystavení nebo veřejného předvedení, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tarinn zakázáno. Souhlasíte s tím, že nebudete dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat ani se pokoušet rekonstruovat, identifikovat nebo odhalovat zdrojový kód, základní myšlenky, základní techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy Stránek jakýmkoli způsobem, s výjimkou případů, kdy je výše uvedené omezení zakázáno platnými právními předpisy. Ochranu autorských práv, a to jak svých, tak cizích, bereme velmi vážně. Pokud se domníváte, že Stránky obsahují prvky, které porušují autorská práva k vašim dílům, postupujte podle postupu uvedeného v části 12 těchto Podmínek používání.

7. Zásady ochrany osobních údajů. Společnost Tarinn respektuje vaše soukromí. Prostudujte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů (viz odkaz v úvodu těchto Podmínek používání), abyste mohli porozumět informacím, které shromažďujeme, způsobu jejich použití, jejich ochraně a možnostem, které vám nabízíme ohledně způsobu jejich použití. Jak je dále popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme podle našeho uvážení cílit naše marketingová a propagační sdělení v závislosti na informacích, které o vás máme.

8. Registrace: Na Stránkách si můžete vytvořit uživatelský účet nebo se jinak zaregistrovat. Pokud se tak rozhodnete učinit, musíte nám poskytnout přesné, aktuální a úplné informace a souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za jakékoli jednání při používání svého účtu a že budete udržovat bezpečnost svého uživatelského jména a hesla. Nesmíte vytvářet účty ani odesílat Nahrávky (definované níže) jménem nikoho jiného než sebe.

9. Příspěvky (včetně vašich nahrávek). Pokud (i) jste dosáhli věku 18 let a jste starší než plnoletí ve státě, ve kterém žijete, (ii) jste emancipovaní nezletilí nebo (iii) máte zákonný souhlas rodičů nebo opatrovníka, můžete se rozhodnout poskytnout, zpřístupnit společnosti Tarinn nebo zveřejnit či nahrát na Stránky návrhy, komentáře, nápady, vylepšení, informace, osobní nebo jiná data, texty, obrázky a jiná autorská díla (souhrnně "Nahrávky"). Upozorňujeme, že pokud je vám méně než 13 let, nesmíte prostřednictvím Stránek poskytovat žádné osobní údaje, mimo jiné včetně Nahrávání. Pokud poskytnete Uploady, udělujete společnosti Tarinn a jejím přidruženým společnostem, zástupcům, zaměstnancům a postupníkům neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní licenci (sublicencovatelnou na více úrovních a třetím stranám včetně dalších uživatelů Stránek) k reprodukci, veřejnému vystavování, archivaci, distribuci, přizpůsobování, úpravám, publikování, editaci, překladu, připravovat odvozená díla a jinak využívat vaše Nahrané příspěvky, celé nebo jejich části (včetně vašeho jména, podobizny, věku a pohlaví) v jakémkoli médiu, které je nyní nebo později známé, jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně zveřejnění na Stránkách a všech souvisejících tištěných nebo digitálních propagačních materiálů s nimi spojených, jakýchkoli dalších marketingových a propagačních materiálů a pro vývoj produktů nebo služeb. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškerá svá sdělení, materiály a návrhy, které na Stránky přenášíte nebo na nich zveřejňujete. Prohlašujete a zaručujete, že: (a) jste plnoletí ve státě, ve kterém žijete, jste emancipovaní nezletilí nebo máte zákonný souhlas rodičů nebo opatrovníka; (b) vlastníte veškerá práva k vašim Nahraným souborům nebo jste případně získali veškerá potřebná práva k vašim Nahraným souborům, abyste mohli společnosti Tarinn poskytnout práva k vašim Nahraným souborům popsaná v tomto dokumentu; (c) vaše Nahrané soubory neporušují práva duševního vlastnictví, soukromí ani jiná zákonná nebo morální práva třetích stran; (e) vaše Nahrávky jsou v souladu se zákonem; (e) vaše Nahrávky nejsou škodlivé, jako například viry, malware nebo spam; (f) vaše Nahrávky nejsou znevažující, hanlivé nebo pomlouvačné vůči společnosti Tarinn nebo jakékoli třetí straně; (g) nebudete požadovat vrácení vašich Nahrávek; a (g) nebudete uplatňovat žádné nároky vůči společnosti Tarinn nebo jejím přidruženým společnostem, zástupcům, zaměstnancům nebo postupníkům v souvislosti s vašimi Nahrávkami. Společnost Tarinn a její přidružené společnosti, zástupci, zaměstnanci a postupníci budou moci volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené ve vašich Nahraných souborech k jakémukoli účelu, bez časového nebo územního omezení, bez vašeho souhlasu a bez nároku na odměnu, mimo jiné včetně vývoje, výroby a uvádění produktů na trh, a vy na základě toho nezískáte žádná práva, vlastnické právo ani podíl (včetně spoluvlastnictví na Stránkách nebo jakýchkoli jiných materiálech). Jako další podmínku poskytnutí Nahrávek se vy (a jakákoli jiná osoba v nich zobrazená) bezpodmínečně a neodvolatelně vzdáváte veškerých nároků na náhradu za použití Nahrávek společností Tarinn a jejími přidruženými společnostmi a jejich příslušnými zástupci, zaměstnanci nebo postupníky a/nebo jakéhokoli práva, které vám s ohledem na takové použití může vzniknout podle autorského práva, práva na publicitu, práva na soukromí, práva na pomluvu a/nebo jakýchkoli jiných běžných právních nebo zákonných nároků podle zákonů jakékoli jurisdikce. Tímto se vzdáváte jakýchkoli morálních práv, která můžete mít k Nahraným souborům, a to pro všechna použití Nahraných souborů na celém světě.

10. Nedůvěrná povaha Nahraných souborů. S výhradou jakýchkoli platných podmínek uvedených v našich Zásadách ochrany osobních údajů nebo jinde na Stránkách (například v podmínkách, které se vztahují na jakýkoli Nahraný soubor) jsou a budou vaše Nahrané soubory považovány za nedůvěrné a společnost Tarinn nebude mít ve vztahu k těmto informacím žádné závazky. Tarinn si vyhrazuje právo plně spolupracovat s jakýmikoliv orgány činnými v trestním řízení, které požadují nebo nařizují Tarinnu, aby zveřejnil totožnost kohokoliv, kdo zveřejnil upload nebo jiné informace či materiály.

11. Společnost Tarinn může čas od času monitorovat, přezkoumávat, blokovat nebo odstraňovat nahrané příspěvky; společnost Tarinn však není povinna tak činit a nenese žádnou odpovědnost za takový obsah ani za chyby, pomluvy, urážky na cti, pomluvy, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, vulgarismy, nebezpečí nebo nepřesnosti obsažené v jakýchkoli nahraných příspěvcích. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za jakékoli Nahrávání, jakoukoli činnost nebo transakce, ke kterým dochází pod jejich jménem nebo účtem, a za jakékoli porušení autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv. Společnost Tarinn není povinna hostovat, zobrazovat nebo distribuovat jakékoli Nahrané soubory a může podle svého uvážení kdykoli odstranit nebo odmítnout jakékoli Nahrané soubory z jakéhokoli důvodu. Společnost Tarinn nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, krádež nebo poškození jakéhokoli druhu jakéhokoli Nahraného obsahu.

12. Upozornění na porušení autorských práv. Společnost Tarinn respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme vás a všechny uživatele našich stránek, abyste se chovali stejně. Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy je na Stránkách přístupné způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás prosím na adrese dmcanotice@zoetis.com.

13. Výhledová prohlášení. Stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení o finančních a provozních výsledcích společnosti Tarinn, obchodních plánech a vyhlídkách, in-line produktech a produktech ve vývoji, která zahrnují značná rizika a nejistoty. Mezi tato rizika a nejistoty patří mimo jiné nejistoty spojené s farmaceutickým výzkumem a vývojem, rozhodnutí regulačních orgánů o tom, zda a kdy schválí žádosti o léčivé přípravky a doplňkové žádosti o léčivé přípravky, jakož i jejich rozhodnutí týkající se označování a dalších záležitostí, které by mohly ovlivnit dostupnost nebo komerční potenciál výrobků společnosti Tarinn, vývoj konkurence, schopnost úspěšně uvádět na trh nové i stávající výrobky, zpochybňování platnosti a vymáhání patentů společnosti Tarinn a obecné ekonomické podmínky, jako je kolísání úrokových sazeb a směnných kurzů. Taková rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od předpokládaných, včetně rizik, která jsou podrobně popsána ve zprávách společnosti Tarinn podaných Komisi pro cenné papíry USA. Společnost Tarinn nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací nebo budoucích událostí či vývoje.

14. Stránky nemusí být vždy dostupné nebo přístupné. Společnost Tarinn nezaručuje, že Stránky budou v daném okamžiku funkční nebo přístupné. Měli byste počítat s tím, že Stránky budou pravidelně vypínány z důvodu údržby, aktualizace obsahu a designu a dalších změn, které mohou způsobit jejich nedostupnost. Společnost Tarinn neprohlašuje ani nezaručuje, že Stránky jsou kompatibilní s vaším hardwarem nebo softwarovými aplikacemi či prohlížeči.

**15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI **Stránky používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Tarinn vynakládá přiměřené úsilí, aby na Stránky umístila přesné a aktuální informace; vzhledem k tomu, že se však informace rychle mění, nemůže společnost Tarinn poskytovat žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti. SPOLEČNOST ZOETIS NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPOLEHLIVOST, PŘESNOST, PLATNOST, AKTUÁLNOST, UŽITEČNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH. V žádném případě nenese společnost Tarinn ani žádná jiná strana podílející se na tvorbě, výrobě nebo poskytování stránek odpovědnost za cokoli, co vznikne v důsledku vašeho přístupu ke stránkám, jejich používání nebo nemožnosti přístupu k nim nebo jejich používání, VČETNĚ, ALE NE OMEZENĚ, jakýchkoli škod, mimo jiné přímých, náhodných, následných, nepřímých, zvláštních nebo sankčně nahrazovaných škod nebo škod vzniklých v důsledku ušlého zisku, ztráty dat nebo přerušení provozu. Maximální souhrnná odpovědnost společnosti Tarinn za úkony vyplývající z těchto stránek nebo s nimi související v žádném případě nepřekročí JEDEN STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD). Tato omezení zahrnují mimo jiné škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové zařízení. Společnost Tarinn nezaručuje, že soubory, které mohou být k dispozici ke stažení ze stránek, nebudou napadeny viry, červy, trojskými koni nebo jiným kódem, který vykazuje kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, vše na Stránkách je vám poskytováno "TAK, JAK JE", bez jakýchkoli PŘEDPOKLADŮ, záruk nebo ZÁRUK jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo použití, neporušování obsahu Stránek. Všechny nároky a žaloby vyplývající ze Stránek nebo jakkoli s nimi související musí být podány do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku.. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním internetu k používání Stránek vám mohou být účtovány poplatky od vašeho bezdrátového operátora, poskytovatele internetových služeb nebo jiného způsobu přístupu k internetu v závislosti na vaší smlouvě nebo plánu s poskytovatelem. Berete na vědomí, že za úhradu takových poplatků nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že budete Stránky používat v souladu se všemi požadavky vašeho bezdrátového operátora, poskytovatele internetových služeb nebo jiného způsobu přístupu k internetu. Některé jurisdikce nemusí povolovat VYLOUČENÍ NEPŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO JINÝCH POJISTEK, A TAK se na vás některé z výše uvedených vyloučení nemusí vztahovat.

16. Lékařské informace. Stránky mohou obsahovat informace týkající se různých zdravotních stavů a jejich léčby. Tyto informace mají pouze obecný informační charakter a nepředstavují poradenství. Společnost Tarinn neposkytuje a nemá v úmyslu poskytovat ani neposkytuje lékařské rady, léčbu nebo posudky. Obsah Stránek nemá být náhradou za klinický posudek vašeho veterinárního lékaře nebo klinické vyšetření zvířete.

17. Neplatné tam, kde je to zakázáno. Použití jakékoli části Stránek je neplatné tam, kde je to zakázáno zákonem. Ačkoli jsou informace na Stránkách dostupné po celém světě, ne všechny produkty nebo služby, které mohou být na Stránkách nebo na nich diskutovány, jsou dostupné všem osobám nebo ve všech zeměpisných lokalitách či jurisdikcích. Zkontrolujte si místní zákony pro případná omezení nebo restrikce týkající se vyloučení předpokládaných záruk. Společnost Tarinn si vyhrazuje právo omezit poskytování našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci a/nebo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které poskytujeme. Na Stránky nesmíte přistupovat, pokud jste státním příslušníkem nebo rezidentem jakékoli země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží, nebo pokud jste vy nebo vaše přidružené společnosti na seznamu speciálně označených státních příslušníků Ministerstva financí Spojených států amerických nebo v tabulce příkazů k odepření a zákazu Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby uvedená v materiálech na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

18. Odškodnění. Stránky byste měli používat pouze v případě, že je to legální. Používáním Stránek nám prohlašujete, že máte v úmyslu postupovat v souladu se zákonem. Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Tarinn, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, dodavatele, poskytovatele služeb, poskytovatele licencí a partnery třetích stran a budete je chránit před veškerými ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nezákonného používání Stránek, porušení vašich prohlášení a záruk, porušení těchto Podmínek používání z vaší strany nebo jakékoli činnosti související s vaším účtem (včetně nedbalostního nebo protiprávního jednání) z vaší strany nebo ze strany jakékoli jiné osoby přistupující na Stránky pomocí vašeho účtu.

19. Naše dohoda a její změny. BoldTyto Podmínky používání , spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv specifickými podmínkami pro Stránky (například podmínkami, které se vztahují na jakékoli Nahrávání), představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Tarinn týkající se Stránek a nahrazují veškeré ostatní dohody, prohlášení a ujednání, ať už písemné nebo ústní. Tyto Podmínky používání nesmíte měnit ani doplňovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tarinn. Společnost Tarinn může tyto Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit, a to zcela nebo zčásti, aniž by vás o tom informovala. Měli byste pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání, zda nedošlo k jejich úpravám nebo změnám, protože vaše další používání Stránek po úpravě nebo změně znamená váš souhlas s těmito Podmínkami používání ve znění pozdějších změn. Pokud bude některá z doložek nebo ustanovení uvedených v těchto Podmínkách používání označena za nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou podle současných nebo budoucích právních předpisů, pak chápete a souhlasíte s tím, že takto označená doložka nebo ustanovení za nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou bude prosazena v přípustném rozsahu a bude oddělitelná, aniž by byla dotčena vymahatelnost všech zbývajících doložek nebo ustanovení, přičemž bude stále co nejúplněji naplňovat záměr původního ustanovení. Neuplatnění jakéhokoli práva ze strany společnosti Tarinn v souvislosti s porušením této smlouvy neznamená, že se společnost Tarinn vzdává práva na vymáhání práv v souvislosti se stejným nebo jiným porušením.

20. Rozhodné právo. Tyto Podmínky používání a vaše používání Stránek a jakýchkoli informací obsažených na Stránkách nebo produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek, jakož i osobních údajů, které nám můžete prostřednictvím Stránek poskytnout, se řídí zákony a předpisy Spojených států amerických a státu New Jersey bez ohledu na jejich kolizní zásady. V jiných zemích mohou platit zákony, regulační požadavky a lékařské postupy, které se liší od těch ve Spojených státech.

21. Souhlas se zpracováním údajů v USA a dalších zemích. Tarinn je globální společnost a databáze, ve kterých budou vaše osobní údaje uloženy, se mohou nacházet ve Spojených státech a dalších zemích, které nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, ve které máte bydliště. Používáním těchto stránek souhlasíte s jakýmkoli přenosem, zpracováním nebo ukládáním osobních údajů mimo zemi vašeho bydliště.

22. Řešení sporů. Jakékoli právní kroky nebo řízení související se Stránkami budou podány výhradně u příslušného federálního nebo státního soudu se sídlem v New Jersey.